Portservice

Få rådgivning omkring de krav, som arbejdstilsynet stiller til industriporte. NK-Portteknik rådgiver dig omkring din serviceløsning, ring nu 20563040.

1) Industriporte skal været forsynet med en faldsikring som regel en fjederbrudssikring.

2) Arbejdstilsynet har nogle klare regler til manuelle og mekanisk drevne industriporte.

De fleste porte er omfattet af Arbejdstilsynets bkg. nr. 1109 af 15. december 1992 om anvendelse af tekniske hjælpemidler med senere ændringer, herunder bkg. 832 af 27. november 1998.

Ovennævnte bekendtgørelses § 14 angiver hvilke krav, der stilles til eftersyn og vedligeholdelse af tekniske hjælpe-midler, herunder også manuelle og mekanisk drevne porte.

Porten skal efterses og vedligeholdes i henhold til leverandørens anvisninger.

Eftersynet skal foretages af en sagkyndig. En sagkyndig er en person, der har teknisk indsigt og kompetence til at efterse porten efter leverandørens anvisninger.

Porten skal efterses regelmæssigt. Igen er det leverandørens anvisninger der skal følges. Dog er det Arbejds- tilsynets praksis, at regelmæssigt som minimum er hver 12. måned.

Hvis porten udsættes for specielle forhold såsom påkørsel eller længere tids stilstand, skal der foretages en besigtigelse.

Ejeren af porten er ansvarlig for at porten bliver efterset og vedligeholdt.

Resultaterne af et eftersyn skal for mekanisk drevne industriporte registreres, opbevares i en passende periode og være tilgængelige for Arbejdstilsynet.

NK-Portteknik udfører portservice på alle porttyper. Har du problemer med en port så kontakt din fagmand på tlf. 20563040